Retningslinjer for gravning i nærheden af telekabler

1. Før du graver

Lov om graveadgang
Forud for ethvert bygnings- eller jordarbejde skal den, der forestår arbejdet, undersøge, om der er telekabler i området. Det fremgår af §5 i lov om graveadgang m.v.
Dette gøres ved at indhente ledningsoplysninger, enten via LER.dk eller via dette link.

Rekvirering af ledningsoplysninger bør ske i god tid og senest 5 arbejdsdage, før arbejdet påbegyndes.
Har du spørgsmål til tegningerne eller ønsker du en tekniker ud for at påvise hvor kablerne ligger, så ring til planudlevering telefon: 70122110-1. Åbningstid: mandag-fredag kl. 08:00 – 14:00


2. Når du graver


2.1 Respektafstand
Respektafstanden er 0,5 meter på hver side af den påviste eller det på kabelplanen angivne kabeltracé.

Inden for respektafstands området skal der håndgraves forsigtigt med skovl eller spade, aldrig med greb.
Der må aldrig maskingraves eller anvendes kabelplov eller lignende maskineri.
Dette gælder også ved gravning parallelt med et kabel. Ved krydsning af et kabel SKAL kablet først lokaliseres ved håndgravning.

2.2 Dybde
Kablerne ligger i meget varierende dybde alt efter forholdene.
Langs veje uden for byområder er kablerne normalt nedlagt i 0,4-0,6 meters dybde, men ved efterfølgende overfladeregulering kan dybden være ændret.
I byområder kan kablerne ligge direkte under fortovs- eller vejbelægning.
I landbrugsjord vil dybden ofte være ca. 1,1 meter.
Der er ingen sikker dybde. Derfor skal der altid arbejdes forsigtigt med håndredskaber inden for respektafstanden. TDCs tegninger er vejledende.

2.3 Dækbånd
Det kan ikke forventes, at alle kabler er markeret med dækbånd. Dels er nogle kabler lagt uden dækbånd, dels kan dækbånd være fjernet/ødelagt ved jordarbejde i nærheden af kablerne. Manglende dækbånd kan derfor ikke anvendes som undskyldning ved kabelskader.

2.4 Flere kabler
Der kan være flere kabler i samme tracé og i forskellig dybde, uden at det fremgår af kabelplanen. Kabler kan også ligge i rør eller rørledninger. Derfor skal der fortsat håndgraves forsigtigt inden for respektafstanden, selv om der allerede er lokaliseret et kabel i tracéet.

3. Håndtering af kabler

3.1 Ryk ikke i kablerne
Kablerne tåler ikke at blive strakt. De får indre kvæstelser.

3.2 Træd ikke på kablerne
Træder man på et kabel, ødelægges det indvendigt, også selv om man ikke kan se noget udvendigt på kablet.

3.3 Overfladesikring ved kørsel
Ved kørsel over kabeltracéer overfladesikres der med jernplader eller lignende.


3.4 Hæng kablerne op
Kablerne tåler ikke at hænge frit. F.eks. kan kablerne opbindes eller understøttes med et mellemrum på højst 1,0 meter, eventuelt i samråd med TDC.

3.5 Kabelmuffer
Kabelmuffer dækker sammensplidsninger på kablet. Mufferne er sårbare og beskadiges let ved træk og vridning af kablet. Inden kablet flyttes, skal alle muffer derfor understøttes. Vi anbefaler, at man binder/taper et bræt fast under muffen (et bræt, der er ca. 20 cm længere end muffen på hver side). Brættet fjernes, når kablet er endeligt placeret i kabelgraven.

Advarsel: Jernpløkker
Slå aldrig jernpløkker i jorden, medmindre der er sikkerhed for, at der ikke er kabler i nærheden.
Jernpløkker forvolder mange skader på kablerne, f.eks. ved flise- og brolægning.

4. Hvis skaden er sket

4.1 Fejlmelding
Hvis man under gravearbejdet beskadiger et kabel eller muffe, eller blot har formodning herom, har man pligt til at anmelde det til TDC NET. Enten pr. telefon på 80 20 10 44, eller via formularen på nettet https://tdcnet.dk/anlaeg-visitering/kabelovergravning/

Ved en fejlmelding kan man medvirke til at begrænse de forstyrrelser i samfundets teletrafik, som er en normal følge af en kabelskade.

4.2 Begræns skaden
Jo hurtigere der bliver grebet ind, desto mindre bliver skaden og dermed udgiften for skadevolderen.
Er det beskadigede kabel udsat for vand eller jordfugt, bør skaden straks pakkes ind i plastik eller lignende.

Har man mulighed for det, bør man forsigtigt frigrave kablet på skadestedet på en sådan måde, at vores tekniker umiddelbart efter sin ankomst kan arbejde med fejlen. Det sparer både tid og penge og er dermed med til at minimere de omkostninger, der kan viderefaktureres til skadevolderen.
Splidsehullet graves så der er god plads i længderetningen fra muffe og ud mod jord/væg, så teknikeren let kan arbejde med muffen/kablet.
Grav et trin på 40 x 40 x 30 cm så man har let ved at komme op af og ned i hullet.
Det optimale standardsplidsehul udføres som på nedenstående skitse.
Længden på splidsehullet skal være minimum 200 cm.

Bolignet

4.3 Anmeld alle skader
Mange mindre kabelskader anmeldes desværre ikke, måske fordi skadevolderen vurderer det som en bagatel. Men sådanne skader kan give kabelfejl eller funktionssvigt på et senere tidspunkt, og disse fejl er ofte meget svære at lokalisere.

TDC NET finder som regel frem til skadevolderen, som så må betale reparation og gravearbejde.