da en

Om os

Corporate Governance

Om os / Corporate Governance

Corporate Governance i TDC NET udøves gennem en række selskabsorganer.

I overensstemmelse med dansk lovgivning har TDC NET en todelt ledelsesstruktur bestående af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet og for at udpege en kompetent direktion. Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Henholdsvis bestyrelsens og direktionens ansvar og pligter er klart beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og i direktionens forretningsorden. TDC NETs aktionærer har den endelig autoritet over selskabet og udøver deres rettigheder på generalforsamlingen, hvor de f.eks. udpeger bestyrelsen og den uafhængige revisor samt godkender årsrapporten. Reglerne om god selskabsledelse, herunder aktiekapital, generalforsamlingen, aktionær-beslutninger, valg af bestyrelsesmedlemmer mm., er beskrevet i selskabets vedtægter, der kan læses her.

Læs nærmere om bestyrelsen og bestyrelsens udvalg nedenfor.

 

Anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse

For at øge gennemsigtigheden har TDC NET valgt at rapportere på anbefalinger for god selskabsledelse i overensstemmelse med ”følg-eller-forklar” princip jf. årsregnskabslovens § 107 b. Rapporten er baseret på Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 2. december 2020. Læs nærmere i ”følg-eller-forklar” rapporten.

Bestyrelsen

TDC NETs bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 6 er valgt på generalforsamlingen og 3 er valgt af medarbejderne.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af generalforsamlingen er på valg hvert år og kan genvælges. I henhold til dansk lovgivning er TDC NETs medarbejdere berettigede til at være repræsenteret i selskabets bestyrelse i form af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer svarende til halvdelen af den samlede bestyrelse valgt på generalforsamlingen. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode og har de samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen. De nuværende medarbejderrepræsentanter blev valgt til bestyrelsen i 2019 og deres periode udløber i 2023.

Bestyrelsen vurderer, at mangfoldighed generelt styrker bestyrelsen og søger derfor at reflektere en mangfoldig balance i bestyrelsessammensætningen. Som en del af bestyrelsens årlige evaluering vurderer bestyrelsen endvidere, om bestyrelsesmedlemmerne har de nødvendige kompetencer og erfaringer eller om medlemmernes ekspertise på visse områder bør opdateres.

I April 2022 opnåede bestyrelsen sit måltal om, at blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal begge køn være repræsenteret med minimum 33% inden udgangen af 2023, da bestyrelsens kønsmæssige sammensætning blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer nåede 4-2 (67% vs. 33%). Ved denne sammensætning, er det ikke et krav at bestyrelsen fastsætter et nyt måltal, hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at gøre dette, men bestyrelsen fastholder deres fokus på en alsidig bestyrelse.

Tryk her for at se bestyrelsen.

Corporate Governance dokumenter

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen har nedsat tre bestyrelsesudvalg, som bistår bestyrelsen med dens arbejde. Læs nærmere om udvalgene her:

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget blev nedsat den 8. december 2021 og agter at holde sit første udvalgsmøde i starten af 2022.

Revisionsudvalget bistår TDC NETs bestyrelse med en række aktiviteter, bl.a., at overvåge den finansielle rapporteringsproces, at overvåge effektiviteten af TDC NETs interne kontrolsystemer samt interne revisions- og risikostyringssystemer i relation til den finansielle rapportering, at overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten, at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og indstille levering af andre ydelser end revision til TDC NET.

Revionsudvalget er endvidere ansvarlig for proceduren for udvælgelse og nominering af TDC NETs uafhængige revisor til valg på den ordinære generalforsamling (ved indstilling til bestyrelsen). Revisionsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i revisionsudvalgets kommissorium.

Revisionsudvalget består af Martin Præstegaard (formand), Henrik Clausen og Natalia Axt. Martin Præstegaard har særlige kvalifikationer inden for regnskab og revision. Medlemmerne af revisionsudvalget har samlet set kompetencer af relevans for telekommunikationsindustrien.

 

Vederlags- og Nomineringsudvalget

Vederlags- og Nomineringsudvalget blev nedsat den 8. december 2021 og agter at holde sit første udvalgsmøde i starten af 2022.

Vederlags- og Nomineringsudvalget godkender aflønning og ansættelsesforhold for medlemmer af TDC NETs ledelse samt rammerne for TDC NETs incitamentsprogram, hvilket indebærer fastlæggelse af mål for årlig bonus til medlemmer af ledelsen og godkendelse af udbetaling af en sådan bonus. Herudover fremsætter udvalget forslag til TDC NETs bestyrelse om størrelsen af bestyrelsens vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. Endvidere bistår udvalget bestyrelsen med bl.a. at identificere og indstille til bestyrelsen kandidater til bestyrelsen, at indstille kandidater til ledelsen til bestyrelsens godkendelse baseret på indstilling fra den administrerende direktør samt halvårlig gennemgang af mangfoldighed i TDC NET. Vederlags- og Nomineringsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Vederlags- og Nomineringsudvalgets mandat og forretningsorden.

Udvalget er sammensat af Frank Hyldmar (formand), Henrik Clausen og Natalia Axt.

 

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget blev nedsat den 8. december 2021 og agter at holde sit første udvalgsmøde i starten af 2022.

Arbejdsmiljøudvalget bistår TDC NETs bestyrelse med en række aktiviteter. Disse indebærer bl.a. overvågning af arbejdsmiljøadministrationssystemer og gennemgang af politikker og strategiske initiativer indenfor arbejdsmiljøområdet. Herudover støtter udvalget ledelsen i udviklingen af den årlige ledelsesplan for så vidt angår arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Arbejdsmiljøudvalgets mandat og forretningsorden.

Udvalget består af Frank Hyldmar (formand), Henrik Clausen og Natalia Axt.

Sammensætning af bestyrelsesudvalgene

Bestyrelsesmedlem

Revisionsudvalg

Vederlags- og Nomineringsudvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Henrik Clausen

button

button

button

Frank Hyldmar

 -

button chairman

button chairman

Natalia Axt

button

button

button

Geoffrey Shakespeare

 -  -  -

Gabriela Styf Sjöman

 -  -  -

Martin Præstegaard

button chairman

 -  -

Ole Mølgaard Andersen

 -  -  -

Svend Bank Andreasen

 -  -  -

Kurt Preben Nielsen

 -  -  -